نبودی

     دیشب باران بارید

     و من دوباره چشم انتظاری ام را به رخ همگان کشیدم.

     نبودی

     دیشب باران بارید

     و من دوباره همان شعر همیشگی را با تو زمزمه کردم.

     نبودی

      دیشب باران بارید

      و من دوباره با تو خیس شدم و لرزیدم.

      نبودی

      دیشب باران بارید...

      جایت خالی...

      ....

/ 0 نظر / 3 بازدید