سلام رویای من...

آدم یخی دلش برایت تنگ شده.

آدم یخی دلش غصه دار است.

آدم یخی دلش یخ زده.

رویا اینجا هیچ چیز خوب نیست. اینجا که می گویم، منظورم همه جای این دنیاست. این قضیه ی این دنیا و آن دنیا هم شده یک داستان. همان موقع که بودی هم این دنیا و آن دنیا داشتیم. تو در دنیای خودت بودی و من در دنیای خودم. آخرش هم نه تو توانستی مرا به دنیای خودت راه دهی و نه من تو را. اصلا از همان اولش هم باید یک جوری دنیاهایمان را از هم جدا می کردیم. تو همیشه غصه ی این را می خوردی. تا اینکه بالاخره خودت دست به کار شدی. مثل همیشه ، " یکهویی " . نه آماده باشی، نه مقدمه ای، نه پیش درآمدی ... مثل همیشه ، " یکهویی " ! و من هم در مقابلت مثل همیشه، لال، بی زبان، مسخ شده، مات شده و صدبرابر همیشه بیقرار. و صد برابر همیشه، عاشق...

رویا، تو را به جان همان لحظات قشنگی که یکهویی بودند راستش را بگو... چرا یکهویی؟!...

تو که یکهویی رفتی، من هم تصمیم گرفتم بروم، یکهویی. اما هر چه دویدم نرسیدم. نه به تو،‌نه به هیچ جای دیگر. نگفتی، چطور توانستی اینقدر تند بدوی؟ هیچ وقت نمی گویی. مثل همیشه، اهل فراری. حالا که مرده ای این برایم روشن شده.

راستی، حالا که مرده ای، یکهویی دلت برایم تنگ نمی شود؟!

/ 0 نظر / 5 بازدید