تو را من چشم در راهم...

سلام رویای من!

امروز سه شنبه است. یک سه شنبه لعنتی دیگر. امروز سه شنبه است و من دیشب را تا صبح نخوابیدم. مثل همه سه شنبه ها. امروز سه شنبه است و من دیشب را تا صبح با تو بودم. با تو بودم، ولی نه مثل همیشه. مثل همه سه شنبه ها. امروز سه شنبه است و من دیشب تا صبح اشک ریختم. اشک ریختم، ولی نه مثل همیشه. مثل همه سه شنبه ها. امروز سه شنبه است و من دیشب زمین و زمان را مقصر همه چیز می دانستم. ولی نه مثل همیشه. مثل همه سه شنبه ها. امروز سه شنبه است و من دیشب بهانه ات را می گرفتم. اما نه مثل همیشه، مثل همه سه شنبه ها. امروز سه شنبه است و من دیشب فهمیدم- اینکه می گویم فهمیدم یعنی خودم فهمیدم- که اشتباهی زنده ام. امروز سه شنبه است و من نمی خواهم سه شنبه باشد. کاش می شد سه شنبه ها را از تقویم خط زد. کاش می شد دیگر هیچ وقت سه شنبه نباشد. کاش بعد از دوشنبه می رفتیم چهارشنبه، یکهویی...!

دلم برای سه شنبه می سوزد. بیشتر از خودم . سه شنبه بی تقصیر است. می دانم،‌نگو. می دانم هر چه هست تقصیر من است. حتی مردن تو. سرت را بر نگردان که غصه ام می گیرد. فکر نکن که نمی دانم از دست من مرده ای. هر سه شنبه که می آید این برایم روشن تر می شود...

راستی، حالا که مرده ای، سه شنبه ها که می آیند، دلت برایم تنگ نمی شود؟!...

 

/ 0 نظر / 4 بازدید